Welkom bij Squash Fitness Centre Arnhem

VOORWAARDEN 2018 

Inschrijven: Een ieder die gebruik maakt van Squash fitness centre Arnhem dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Daar wordt u clubcard ingecheckt. Sporten zonder clubcard is niet toegestaan. Voordat u zich inschrijft bij s.f.c. Arnhem, dient u op de hoogte te zijn van dit reglement. Wanneer u het inschrijfformulier heeft ondertekend, bent u lid van s.f.c. Arnhem en verklaart u akkoord te gaan met de hierna vermelde bepalingen. Elk lid dient zich bij inschrijving te identificeren. De minimale leeftijd is 15 jaar. Start: Bij mogelijke lichamelijke klachten zijn leden zelf verantwoordelijk voor het consulteren van hun huisarts, voordat zij een trainingsprogramma starten. 
Lidmaatschap: Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving, of anders overeengekomen. Na betaling van het verschuldigde lidmaatschap ontvangt u de clubcard. Bij verlies of beschadiging van de clubcard wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het betaalde inschrijfgeld is geldig tot 6 mnd na beëindiging van elk lidmaatschap. Als u na deze periode een lidmaatschap wenst af te sluiten, bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. Bij inschrijving van een lidmaatschap bent u altijd administratiekosten verschuldigd.  
Duur lidmaatschap: Het lidmaatschap kent een vast afgesproken contractsduur die ingaat van de ingangsdatum van de overeenkomst. Opzeggen van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. een aangetekende brief (Aan Squash Fitness Centre Arnhem t.a.v. administratie Alkmaarsingel 148, 6843 WN Arnhem) of door een formulier in te vullen aan de receptie.  Dus niet via de mail. Tenzij anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Bij verhuizing, een nieuwe baan in een andere stad of andere redenen blijft de minimale duur van het lidmaatschap geldig.  
Tussentijdse beëindiging: het contract tussentijds beëindigen is enkel mogelijk: op medische gronden, waarbij een doktersverklaring vereist is.  
Tijdelijk opschorten: van een lidmaatschap kan bijvoorbeeld bij zwangerschap, gebroken been, operatie in ziekenhuis. Dit is uitsluitend mogelijk op vertoon van een doktersverklaring waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van sport niet mogelijk is. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende blokkeringperiode opgeschoven. Het primaire betalingschema blijft echter van kracht. 
Betaling lidmaatschap: bij continuering van het lidmaatschap dient u het verschuldigde bedrag vóór de vervaldatum te voldoen, dit alles gaat via automatisch incasso. Bij weigering van de incasso–opdracht wordt 3,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien u contant betaalt, kan dat alleen vooraf voor de duur van het gehele lidmaatschap. Bij contante betaling is deelbetaling niet mogelijk. Indien het niet schriftelijk is overeengekomen, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van restitutie van lidmaatschap of huurgeld.  
Niet tijdige betaling: Wanneer wij kosten moeten maken om openstaande posten van u te innen, komen die altijd voor uw rekening, wat er op neerkomt dat u minimaal 15% extra moet betalen. Indien uw betaling cq. Aflossing niet op tijd zijn voldaan houdt s.f.c. Arnhem zich het recht voor de nog resterende abonnementstermijnen in één keer te vorderen.  
Prijsaanpassingen: S.f.c. Arnhem is gerechtigd elk kalenderjaar haar lidmaatschapsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen die voorvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.  
Openingstijden en lidmaatschap: S.f.c. Arnhem behoudt het recht voor, erkende feestdagen de hele dag of een gedeelte daarvan het gehele centrum te sluiten, openingstijden en lesroosters te wijzigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Tevens behoudt s.f.c. Arnhem het recht voor en over het gehele centrum te beschikken.  
Fitness: Ieder nieuw lid, die gebruik wil maken van fitness, dient minimaal 1 instructieles te volgen alvorens te kunnen starten met trainer. Dit kan alleen op afspraak. Deze i.v.m. het juiste gebruik van de apparatuur en correcte uitvoering van de oefeningen. Met het oog op eigen veiligheid wordt u dan ook vriendelijk verzocht aanwijzingen en adviezen van de instructeur op te volgen. Wij verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt, en dat u deze ook schoon houdt door met uw handdoek de bekleding en matjes tijdens de oefeningen af te dekken.  
Groepsfitness: Deelnemers kunnen voor de les bij de receptie niet eerder dan 30 min. en niet later dan 5 min. voor aanvang van de les een fiche ophalen. Dit fiche dient u in te leveren bij de instructeur voor aanvang van de les. Bij één les geldt: mocht een bepaald uur vol zijn dan geldt het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe. Na elke oefening dient iedereen de gebruikte trainingsattributen (gewichten, steps, matjes, etc.) op te ruimen. Aan het einde van de Cycle les graag de Bike droog en schoon maken met de daarvoor bestemde doek. I.v.m. de veiligheid is het verplicht schoenen met clips bij de fiets aan te trekken! Op dagen dat er meerdere lessen achter elkaar zijn, kan iemand zich alleen melden voor één van de lessen. Deelname aan een tweede les kan alleen als er plaats vrij is, en eerst als de mensen die nog niet hebben gesport zich hebben ingecheckt. Deelnemers mogen niet op eigen initiatief de zaal in. Nieuwe deelnemers dienen zich te melden bij de instructeur, minimaal 5 minuten voor aanvang van de les. Bij deelname is minimaal 1 bidon gevuld met water en 1 handdoek verplicht. U wordt verzocht fysieke klachten voor aanvang van de les te melden, zodat desbetreffende docente hier rekening mee kan houden. Tassen, kleding en jassen mogen niet in de zaal. In de kleedkamer kan men gebruik maken van de gratis lockers. 
Squash / Badminton: U kunt dagelijks, zowel persoonlijk als telefonisch, een baan bespreken. Dit kan maximaal 7 dagen van te voren. Spelers dienen 5 minuten voor aanvang van de gereserveerde speelperiode aanwezig te zijn. Als men niet 5 minuten van tevoren aanwezig is kan de reservering komen te vervallen. Als lidmaatschaphouder mag u, binnen het tijdsbestek van een week, twee speelperiodes van 45 minuten vooruit reserveren, mits niet aaneengesloten tussen 17.00 en 23.00 uur. Bij het reserveren dient u altijd de namen plus telefoonnummers van beide spelers te vermelden. De reservering geldt uitsluitend voor de opgegeven personen. U kunt ook twee aaneengesloten speelperiodes op dezelfde avond reserveren. In dit geval bent u één extra baantoeslag van (6 euro voor de extra 45 min. Per baan) verschuldigd. Wanneer u vaker dan twee keer per week wilt spelen, kunt u op de betreffende dag na 17.00 uur reserveren. U kunt dan  spelen wanneer er een baan vrij is. Lidmaatschaphouders die een baan solo na 18.00 uur gebruiken betalen de helft van de geldende baanhuur per speelperiode. Bent u in bezit van één squash lidmaatschap geldt deze alleen maar voor squash.  
Squashlessen: U kunt onder deskundige begeleiding leren squashen. Informatie over de lessen is aan de receptie te verkrijgen.  
Introducés: Lidmaatschaphouders kunnen ook met één introducé spelen. In dat geval is de helft van de geldende baanhuur verschuldigd. Ieder lid dat iemand wenst te introduceren behoort dit bij de receptie kenbaar te maken en het verschuldigde tarief voor de introducé te voldoen, alvorens van de betreffende faciliteit gebruik te maken. Indien er met meer dan één introducé gespeeld wordt, dient men een volledige baanhuur te betalen.  
Toernooien: Er zijn mogelijkheden voor het organiseren van evenementen, toernooien en bedrijfscompetitie etc. Men kan hiervoor contact opnemen met de directie van s.f.c. Arnhem.  
Annuleren van baan of les: U kunt tot minimaal één dag van te voren een gereserveerde baan of een les annuleren. Indien u dit nalaat, wordt de dan geldende baanhuur (voor zowel leden als niet leden) of het verschuldigde lesgeld in rekening gebracht, ongeacht de reden! Personen die er gewoonte van maken en gemaakte afspraken niet na komen verliezen de mogelijkheid om te reserveren of lessen te volgen.  
Kleding / Schoeisel: We stellen er prijs op dat u zich correct kleedt. Wat het schoeisel betreft: alleen modellen met lichte, niet afgevende en schone zolen zijn toegestaan. Het schoeisel dient ook geschoond te zijn en buiten niet gedragen te zijn. Het is heren niet toegestaan, te trainen cq sporten in een shirt zonder mouwen (singlet). Het gebruik van één handdoek bij (fitness en groepsfitness) is verplicht.  
Kleedruimte / Douchen: Het is niet toegestaan om tassen, schoeisel of kleding achter te laten in de kleedkamers. Lockers in de kleedkamers zijn verplicht. U kunt gratis gebruik maken van de lockers. U kunt tevens gebruik maken van onze douchegelegenheid we hebben naakt-douchen!
ETEN, DRINKEN, ROKEN: Het is verboden eigen drank of eten te consumeren. Slechts een afsluitbare bidon met water is toegestaan. Eten en drinken zijn alleen toegestaan in de horecaruimte. Rookverbod geldt in het gehele gebouw!  
Kinderen: Zonder toezicht van een volwassene mogen kinderen niet in het centrum komen i.v.m. de veiligheid.  
SAUNA: Sauna gebruik op eigen risico! Sauna is een naakt-sauna cq naakt douchen. Iedere gebruiker van s.f.c. Arnhem heeft gratis toegang tot de sauna (zie openingstijden sauna). Voor het gebruik van deze faciliteit dient men wel te douchen . Het gebruik van een saunahanddoek is verplicht. Voor het betreden van de saunaruimte wordt geacht op de hoogte te zijn van de saunaregels, en deze na te leven. Het is niet toegestaan om tassen, schoeisel of kleding mee te nemen in de saunaruimte. Badslippers zijn voorgeschreven. Kinderen beneden de 16 jaar hebben geen toegang. 
Klachten: De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd schriftelijk bij de ondernemer in. Deze klachten dienen volledig duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest. De ondernemer beantwoordt de klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Geschillen tussen ondernemer en consument die betrekking hebben op de totstandkoming van overeenkomst of de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. De Geschillencommissie fitness, bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag. Overige bepalingen: De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van s.f.c. Arnhem gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Indien het niet schriftelijk is overeengekomen, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van restitutie van lidmaatschap of huurgeld. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie en / of vernieuwingskosten. De directie van s.f.c. Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor e.v.t. blessures of ander letsel. En kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vermissing of ongeval, schade. Directie van s.f.c. Arnhem behoudt zich het recht voor personen die zich niet aan de regels houden de toegang tot het complex te ontzeggen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie. (Wijzigingen in reglement, rooster en prijzen voorbehouden)